วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2553 นายชูชาติกีฬา แปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดี ศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ณ ลานกิจกรรมอุทยาน การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลที่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบ ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน โรงเรียนจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดี ศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2553
โดย ท่านจ.ส.อ.ชัยเชษฐอุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน
คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 2553

ครดีศรีเชียงใหม่ 53

ครูดีศรีเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2553
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คนดีศรีแผ่นดิน
1. จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ

คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 2553
บุคลากร
1. นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
2. นายวิรัตน์ มาตันบุญ
3. นายมงคล กาเหว่า
4. นายผดุง อินธิสอน
5. นางสาวปราณี เจียมศรีพงษ์
6. นางวิจิตรา ลานนาสถิต
7. นางสาวธารินี หวันแดง
8. นายอนันต์ ชำนาญรบ
9. นายประจักร์ ศรีวิทะ
10. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะ
11. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล

นักเรียน
1. นางสาวรินลดา แซ่เลา
2. นางสาวฐิติมา กาวิล
3. นางสาวเพ็ญเพชร ปะนันใจ
4. นางสาวจุฑามาศ พุทธวงศ์
5. นางสาววิรัตนา มูลปินใจ
6. นายศรันญ์ บุญมาดง
7. นายอนุวัฒน์ แสนศรี
8. นายภวัตพงษ์ แสนสามก๋อง
9. นายกฤตภาส จันจินา
10. นายนพพร แก้วก๋องมา
11. นายอภิวัฒน์ อุ่นใจแรม
12. นายสัภยา ทาแดง
13. นายวิชชากร ไขแสง
14. นายอภิเชษฐ์ ปัญญาดี
15. นายภานุพงศ์ ใจยะสุ

ไม่มีความคิดเห็น: